Learn Data Skills
Beta
Hoang  Khi Quyen

Hoang Khi Quyen

AI Engineer

ChiasePremium

Technologies

My Portfolio Highlights

My New Track

SQL Server Developer

My New Project

Introduction to DataCamp Projects

My New Course

Introduction to Python

Dịch vụ hỗ trợ sử dụng, nâng cấp Tài khoản DataCamp, tài khoản LinkedIn Premium, tài khoản Codecademy, tài khoản Pluralsight... và nhiều tài nguyên số khác.

My Work

Take a look at my latest work.

course

Exploratory Data Analysis in SQL

course

Introduction to Power BI

course

Introduction to R

course

Introduction to Python

course

Intermediate Python

DataCamp Course Completion

Take a look at all the courses I’ve completed on DataCamp.

About Me

Hoang  Khi Quyen

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Powered by

  • Work
  • Courses
  • About Me
  • Create Your Data Portfolio for Free